پروژه شرکت نفت عسلویه

کاربری سالن تعمیرات و ریکاوری
متراژ ۲۰۰۰ مترمربع
سال تولید 1400